Zarządzenie Dyrektora  
Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka  
 

z dnia 1 września 2013r.  
   
W sprawie terminu i sposobu wnoszenia opłat za przedszkole
 
   
   
Na podstawie Uchwały Nr XI/94/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., z dniem 1 września 2013r. obowiązują następujące zasady:

 
1. Opłata za przedszkole może być wnoszona u kierownika gospodarczego w kasie przedszkola w terminie od 5-go do 15-go każdego miesiąca , którego należność dotyczy w wyznaczonych przez dyrektora placówki dniach. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. Zgodnie z art. 115K.c.sobota nie jest dniem uznanym za ustawowo wolnym od pracy ( Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2003r., sygn. akt IIICZP 8/03)

 
2. Opłata może być wpłacona na konto przedszkola do 14-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy. Za datę wpływu uważa się dzień wpłaty należności na wskazany rachunek bankowy ( art.456 §1 K.c.)

 
3. Wysokość opłat za dany miesiąc będzie do wglądu rodziców u nauczycieli poszczególnych grup od 5-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy.

 
4. Opłata za wyżywienie i godziny ponad podstawę programową wnoszona jest w formie zaliczki i rozliczana zgodnie z zasadami księgowości do 15-go następnego miesiąca podobnie jak opłata za wyżywienie

 
5. Nieterminowe wnoszenie opłat spowoduje naliczenie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.  
   
   

Nr konta:  
   
GBS oddział w Gorzowie Wlkp.  
   
32 8363 0004 0091 5681 2000 0004
 
   
z dopiskiem: "Za... (imię i nazwisko dziecka), w tym żyw=......świad=......"  
   
Zarządzenie obowiązuje z dniem 1 września 2013 roku  
 

 


Odwiedziło nas dotąd
129700

internautów.

© 2006 - QUEST